เข้าสู่เว็บไซต์

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 165 ถนน สงขลา – ระโนด ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90280
โทรศัพท์ 074-331454 โทรสาร  074-332155