สัญลักษณ์ของโรงเรียน

สัญลักษณ์ของโรงเรียน   


อักษรย่อ ส.ว.