สีประจำโรงเรียน

สีประจำของโรงเรียน

น้ำเงิน – แดง

สีน้ำเงิน  หมายถึง  ความมานะ  อดทน  หนักแน่น  ศักดิ์ศรี  ความยิ่งใหญ่

สีแดง     หมายถึง  เลือดเนื้อ  เชื้อสาย  ความรัก  ความสามัคคี