รายการเอกสาร

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสงขลาวิทยาคม ระยะ 4 ปี (2564 - 2567)

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2563

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนสงขลาวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2563

แผนผังการจัดห้องเรียน

รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เอกสารเยี่ยมบ้านออนไลน์

ขออนุญาตฉีดวัคซีนไฟเซอร์สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖

เอกสารคู่มือผู้บริหารสถานศึกษาและคู่มือครู

แบบฟอร์ม แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครู

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SARภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2564

ประกาศมาตรฐานการศึกษาและเป้าหมาย 2564

มาตรฐานการศึกษาและเป้าหมายความสาเร็จ ระดับศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๔