กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

  นางอไร เลศศกดวานช  
   นางอุไร เลิศศักดิ์วานิช
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ

 
นางสาวฉออน นลตบ นางพกล เหลาะเหม นางสมพร จลวรรณโณ
นางสาวฉอ้อน นิลตีบ

นางพิกุล  เหลาะเหม  

 นางสมพร จุลวรรณโณ
 นางจนทนย เนาวรตน
   นางจันทนีย์ เนาวรัตน์