กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

  นางอไร เลศศกดวานช  
   นางอุไร เลิศศักดิ์วานิช
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ

 
นางพกล เหลาะเหม นางสมพร จลวรรณโณ นางจนทนย เนาวรตน
นางพิกุล  เหลาะเหม  

นางสมพร จุลวรรณโณ

นางจันทนีย์ เนาวรัตน์