กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

    นางสาวอจฉรา พฒนประภาพ  
นางสาวอัจฉรา พัฒนประภาพ
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 
    นางสารภ ศรวงศ นางสาวปรดา สารกามา      นายประพจน อนนตวรพจน
        นางสารภี ศิริวงศ์  นางสาวปรีดา สารีกามา     นายประพจน์ อนันตวรพจน์
       นายมะกอร เจะสะแม       
         นายมะกอรี  เจะสแม