ผู้บริหาร

 

 นายพงศศกด สงขถาวร

นายพงศ์ศักดิ์  สังข์ถาวร

ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาวิทยาคม

 

รองปรารถนา พลศร

นางปรารถนา  พลศรี

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาวิทยาคม

 

รองวศวเนตร เจรญสข

 นายวิศวเนตร  เจริญสุข

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาวิทยาคม