กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

  นายอมรศกด อไรวงศ  
 นายอมรศักดิ์ อุไรวงศ์
   หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 
นางทชา เจรญสน   นายณรงค สวรรณโณ
นางทิชา เจริญสิน นายณรงค์ สุวรรณโณ
วาทรอยตำรวจตรวสทธ ดษโสภา นาวสาวสภาพร แซเตยว นางสาวฮสน อาล
 ว่าที่ร.ต.ต.วิสุทธิ์ ดิษโสภา  นางสาวสุภาพร เตียวสกุล นางสาวฮัสนี  อาลี
 

 

65153 นางสาวพาซีล๊ะ เต๊ะ