กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

  นายอมรศกด อไรวงศ  
 นายอมรศักดิ์ อุไรวงศ์
   หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 
นางสวรส ววชชะนะ นางทชา เจรญสน นายณรงค สวรรณโณ
นางเสาวรส   วิวัชชะนะ นางทิชา เจริญสิน นายณรงค์ สุวรรณโณ
วาทรอยตำรวจตรวสทธ ดษโสภา นาวสาวสภาพร แซเตยว นางสาวฮสน อาล
 ว่าที่ร.ต.ต.วิสุทธิ์ ดิษโสภา  นางสาวสุภาพร เตียวสกุล นางสาวฮัสนี  อาลี