กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  นางสาวอารยา นอยกด  
นางสาวอาริยา น้อยกูด 
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

นางนงเยาว งามไตรไร  นางเพญจวรรณ ธรรมรงค นางบงอร ทองออน
นางสาวนงเยาว์ งามไตรไร นางเพ็ญจวรรณ ธรรมรงค์  นางสาวบังอร  ทองอ่อน