กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

  นายประสทธ พมโคตร   
 

นายประสิทธิ์ พิมโคตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

นางกรพรรณ ศรสวสด 

 

 นางบญศร ขนศรเจรญ

 

นางสดารตน นลพงศ 

    นางกรพรรณ ศรีสวัสดิ์

          นางบุญศิริ ขุนศรีเจริญ

    นางสุดารัตน์ นิลพงศ์

     

 นางสาวฐายกา ชมาคอฟ

 นางฐายิกา ชูมาคอฟ

นางสาวกาวซา ยอแฮ 

 นางสาวกาวซา ยือแฮ

นส.ภทรกานต บญฤทธ 

 นางสาวภัทริกานต์ บุญฤทธิ์

                        
   นางสาวอญชล แทบทาม      นายอรรถพร บวชน 

     นางสาวอัญชลี แทบทาม 

 

      นายอรรถพร บัวชื่น 

     
 

              กลุ่มเทคโนโลยี

 
    นางสชพ เสรมสทธ         นส.ยภาภรณ โพชะเรอง   นายภราศกด หอมจนทร 
       นางสุชีพ เสริมสุข       นางสาวยุภาภรณ์ โพชะเรือง     นายภราศักดิ์ หอมจันทร์