กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  นางสาวฐายกา ชมาคอฟ   
 

นางฐายิกา ชูมาคอฟ
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

นางกรพรรณ ศรสวสด 

 

 นางบญศร ขนศรเจรญ

 

นางสดารตน นลพงศ 

    นางกรพรรณ ศรีสวัสดิ์

          นางบุญศิริ ขุนศรีเจริญ

    นางสุดารัตน์ นิลพงศ์

     

 นางสาวกาวซา ยอแฮ

นางสาวกาวซา ยือแฮ

นส.ภทรกานต บญฤทธ 

นางสาวภัทริกานต์ บุญฤทธิ์

นางสาวอญชล แทบทาม 

 นางสาวอัญชลี แทบทาม

                        
 

 

 
 

 

 

 
 

              กลุ่มเทคโนโลยี

 
    นส.ยภาภรณ โพชะเรอง            นายภราศกด หอมจนทร 
 นางสาวยุภาภรณ์ โพชะเรือง     นายภราศักดิ์ หอมจันทร์