กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

  นางสาวกนตธรา พงศกระพนธ  
นางสาวกันต์ธิรา  พงศ์กระพันธุ์
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางยพา รบไทรทอง นางสาวเพญศร นตยสพรรณ นางสาวสชาดา คงทรพย
นางยุพา รับไทรทอง   นางสาวเพ็ญศิริ นิตย์สุพรรณ  นางสาวสุชาดา คงทรัพย์
นางสาวเบญจมาศ โกศล
นางสาวเบญจมาศ  โกศล