กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางฤกษด จนทรพต
 นางฤกษ์ดี จันทร์พัติ
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวรงนภา แกวหน
นางสาวรุ้งนภา แก้วหนู