ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน        
        โรงเรียนสงขลาวิทยาคมประกาศจัดตั้งเมื่อ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๑๙  โดยใช้ที่ดินสงวนเพื่อการเลี้ยงสัตว์จำนวน ๑๒๐ ไร่ ในตำบลชิงโค ตำบลหัวเขาและตำบลสทิงหม้อเมื่อประกาศจัดตั้งแล้วยังไม่มีสถานที่เรียนต้องไปใช้ที่โรงเรียนวัดประตูไชย ตำบลชิงโค อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาโดยมอบให้นายมนัส บุญกำเนิด อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดประตูไชยเป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการในการจัดการเรียนการสอนในระยะแรกและเป็นผู้ประสานงานการดำเนินการจัดการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวโดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วยนายมนัส บุญกำเนิด เป็นประธาน-กรรมการ นายเปี้ยม  สุวรรณขาว นายชุม  ฆังคะสุวรรณ  

       นายทุ่ม บุญรัตนัง นายเจิม สุวรรณขาว นายอ่วม อำมาตย์ นายรวย  นนทพันธ์ ดำเนินการขอใช้ที่ดินสงวนเลี้ยงสัตว์ ๑๒๐ ไร่ต่อสภาตำบลชิงโค ตำบลสทิงหม้อและขอใช้ไปตามลำดับขั้นตอน ผู้ให้การสนับสนุนมีนายฟื้น มาทอง ศึกษาธิการ-เขต เขตการศึกษา ๓ นายยงยุทธ์  มุณีแนม ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดสงขลา นายนิยม  เสรีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวชิราวุธ นายประกอบ นพวรรณ นายอำเภอเมืองสงขลา นายสาทร ไพโรจน์ภักดิ์  ปลัดอำเภอเมืองสงขลาเมื่อประกาศจัดตั้งแล้วทางจังหวัดมอบหมายให้ นายมนัส  บุญกำเนิด ทำหน้าที่ผู้บริหารมีนักเรียนครั้งแรกจำนวน ๑๓๗ คนโดยอาศัยเรียนที่โรงเรียนวัดประตูไชยไปก่อนและกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นางราตรี  คมสาคร นางสาววรรณนิตย์ พร้อมมูล 

        นางสาวพรทิพย์  ชาตะรัตน์ มาปฏิบัติหน้าที่ครั้งแรกต่อมากรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายสว่าง หนูสวัสดิ์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่และได้ร่วมกับ นายมนัส  บุญกำเนิด นายเปี้ยม  สุวรรณขาว นายเจิม  สุวรรณขาว นายสุพัตร ครุอำโพธิ์  นายเปลี่ยน จันทภาโส  นายชุม  ฆังคะสุวรรณ  นายหลุบ  ช่อมณี  ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ๑ หลัง ในสถานที่ตั้งปัจจุบันและมีการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงฝึกงาน ถนนภายใน กำแพง ป้อมยามและปรับภูมิทัศน์สถานศึกษาให้สวยงามน่าอยู่น่าเรียน