กิจกรรม โรงเรียนสงขลาวิทยาคมร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด