ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เรื่อง การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2565

download

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลาประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
เรื่อง การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2565 <<< คลิกที่นี้ >>>

 

รายชื่อสถํานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รายชื่อสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 <<< คลิกที่นี้ >>>

 

บัญชีแสดงพื้นที่เขตบริการของสถานศึกษาบัญชีแสดงพื้นที่เขตบริการของสถานศึกษาเขตอําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  <<< คลิกที่นี้ >>>