ประกาศโรงเรียนสงขลาวิทยาคม เรื่อง ขยายเวลาการเรียนแบบออนไลน์ ประจาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔