ประกาศโรงเรียนสงขลาวิทยาคม เรื่อง ยกเลิกการสอบวัดความรู้ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

S 34144314