รายวิชาชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

DIY club  Film for fun 
ชุมนุม DIY_club ลงทะเบียนที่นี่  ชุมนุมFilm for fun ลงทะเบียนที่นี่
 Math art club Referee 
 ชุมนุมMath art club ลงทะเบียนที่นี่  ชุมนุมReferee ลงทะเบียนที่นี่
Tell me your secret   ธนาคารโรงเรยน
 ชุมนุมTell me your secret ลงทะเบียนที่นี่  ชุมนุมธนาคารโรงเรียน ลงทะเบียนที่นี่
นกวทยาศาสตรรนเยาว นทานสนกสขหรรษา
 ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ลงทะเบียนที่นี่  ชุมนุมนิทานสนุกสุขหรรษา ลงทะเบียนที่นี่
บนหลานอย บรษทสรางการดสวถพอเพยง
ชุมนุมบินหลาน้อย ลงทะเบียนที่นี่ ชุมนุมบริษัทสร้างการดีสู่วิถีพอเพียง ลงทะเบียนที่นี่
พฒนาการอาน ภาษาองกฤษเพอการสอสาร
ชุมนุมพัฒนาการอ่าน ลงทะเบียนที่นี่ ชุมนุมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ลงทะเบียนที่นี่
ยวบรรณารกษ รกการอาน
ชุมนุมยุวบรรณารักษ์ ลงทะเบียนที่นี่ ชุมนุมรักการอ่าน ลงทะเบียนที่นี่
รกษสงหนคร วฒนธรรมแดนมงกรจน
ชุมนุมรักษ์สิงหนคร ลงทะเบียนที่นี่ ชุมนุมวัฒนธรรมแดนมังกร (จีน) ลงทะเบียนที่นี่
วทยสนก สงคมรอบร
ชุมนุมวิทย์สนุก ลงทะเบียนที่นี่ ชุมนุมสังคมรอบรู้ ลงทะเบียนที่นี่
สนกกบวทยาศาสตร หมากรกหมากลอม
ชุมนุมสนุกกับวิทยาศาสตร์ ลงทะเบียนที่นี่ ชุมนุมหมากรุก/หมากล้อม ลงทะเบียนที่นี่
เกมสรางสรรค เดกสรางพอรท
ชุมนุมเกมสร้างสรรค์ ลงทะเบียนที่นี่ ชุมนุมเด็กสร้างพอร์ท ลงทะเบียนที่นี่
เปดประตสรวมหาวทยาลย เรยนรภาษาถน
ชุมนุมเปิดประตูสู่รั้วมหาวิทยาลัย ลงทะเบียนที่นี่ ชุมนุมเรียนภาษาถิ่น ลงทะเบียนที่นี่
แมบานแมเรอน โสตทศนบรการ
ชุมนุมแม่บ้านแม่เรือน ลงทะเบียนที่นี่ ชุมนุมโสตทัศนบริการ ลงทะเบียนที่นี่
 วชาเพมเตมและชมนม64 ๒๑๐๖๒๘ ศลปะ  วชาเพมเตมและชมนม64 ๒๑๐๖๒๘ วงโย
 ชุมนุมศิลปะสร้างสรรค์  ลงทะเบียนที่นี่  ชุมนุมโยธวาทิต  ลงทะเบียนที่นี่
 วชาเพมเตมและชมนม64 ๒๑๐๖๒๘ พยาบาลนอย  วชาเพมเตมและชมนม64 ๒๑๐๖๒๘ รกสงแวดลอม
ชุมนุมพยาบาลน้อย  ลงทะเบียนที่นี่ ชุมนุมรักษ์สิ่งแวดล้อม  ลงทะเบียนที่นี่
 วชาเพมเตมและชมนม64 ๒๑๐๖๒๘ รำไทย  วชาเพมเตมและชมนม64 ๒๑๐๖๒๘ 3R
ชุมนุมรักษ์รำไทย  ลงทะเบียนที่นี่ ชุมนุม 3R พาเพลิน  ลงทะเบียนที่นี่
 วชาเพมเตมและชมนม64 ๒๑๐๖๒๘ คณตคดสนก  วชาเพมเตมและชมนม64 ๒๑๐๖๒๘ มลาย
ชุมนุมคณิตคิดสนุก  ลงทะเบียนที่นี่ ชุมนุมภาษามลายู  ลงทะเบียนที่นี่
 ภาพปายชมนม164 ๒๑๐๖๒๘ นศท  
ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร  ลงทะเบียนที่นี่