สาส์นจากผู้อํานวยการโรงเรียนสงขลาวิทยาคม เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2564